Tryb działania i załatwiania spraw

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania administracji publicznej. W zakresie orzecznictwa administracyjnego działa w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Podania przyjmowane są na piśmie za pośrednictwem poczty, faxem lub składane bezpośrednio w sekretariacie PINB. Można je także wnieść ustnie do protokółu. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.