Rozpoczynanie robót budowlanych i zakończenie budowy obiektu budowlanego – informacje

Rozpoczęcie robót budowlanych

 1. Roboty budowlane – w przypadkach, kiedy na ich wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia budowlanego – można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art.28).
 2. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Do zawiadomienia należy dołączyć na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót) o przyjęciu obowiązków kierowania budową, oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego) oraz informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu umieszczanym na budowie, dotyczącym bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Obowiązek dołączenia takiej informacji występuje w przypadku, kiedy przewiduje się prowadzenie budowy (rozbiórki) w okresie trwającym dłużej niż 30 dni przy jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników albo w przypadku, kiedy planowany zakres robót przekracza 500 osobodni (art. 41 i 42).

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

 1. Zgodnie z art. 54 i 55 Prawa budowlanego, do użytkowania obiektu budowlanego, na wzniesienie którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po złożeniu w organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy (obiekty wymienione w punkcie A), jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 14 dni    od doręczenia zawiadomienia, bądź – w przypadkach określonych w art. 55 pkt 1 – dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (obiekty wymienione w punkcie B).
 2. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane jest także wypadku, kiedy przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 pkt 3). Przypadek ten dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, na wzniesienie których wymagane jest pozwolenie na budowę.

A. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

 1. Obiektami, do użytkowania których można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia, są:
  • budynki mieszkalne jednorodzinne,
  • budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko – składowe,
  • inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie,
  • elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, perony, rampy,
  • cmentarze,
  • obiekty służące nawigacji wodnej, jak: dalby, wysepki cumownicze,
  • inne budowle, nie wymienione w punkcie B,
  • zbiorniki przemysłowe, jak: silosy, elewatory, bunkry do magazynowania paliw i gazów oraz innych produktów chemicznych,
  • obiekty związane z transportem wodnym, jak: przystanie, sztuczne wyspy, baseny, doki, falochrony, nabrzeża, mola, pirsy, pomosty, pochylnie,
  • obiekty lotniskowe, jak: pasy startowe, drogi kołowania, płyty lotniskowe, place postojowe i manewrowe, lądowiska,
  • drogi i kolejowe drogi szynowe,
  • sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe.
 2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego (art. 57 ustawy – Prawo budowlane), które należy złożyć w organie nadzoru budowlanego co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania inwestor jest obowiązany dołączyć
  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
  • protokoły badań i sprawdzeń,
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawcza,
  • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
 3. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art. 57).

B. Uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

 1. Obiektami, do użytkowania których można przystąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, są:
  • obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie,
  • budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, – stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych,
  • budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria,
  • budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, żłobki, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze,
  • budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych,
  • pozostałe budynki mieszkalne,
  • budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne,
  • budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny,
  • budynki biurowe i konferencyjne,
  • budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe,
  • budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego,
  • stacje paliw,
  • place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi,
  • obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne,
  • budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne,
  • drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele,
  • wolnostojące kominy i maszty,
  • obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.
 2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z art.57 ustawy – Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć
  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
  • protokoły badań i sprawdzeń,
  • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
  • potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,
  • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów:  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej.
 3. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.
 4. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być wydane dopiero po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie organu nadzoru budowlanego do przeprowadzenia takiej kontroli.
 5. Organ nadzoru przeprowadza na wezwanie inwestora – wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – obowiązkową kontrolę budowy, w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.