Ogłoszenia i informacje

Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miejskiego z dniem 13 października 2020r.do odwołania w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie przyjmował strony w każdy dzień tygodnia oprócz środy w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz 13.00 do 14.00 w holu na parterze Urzędu przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.

 

ZMIANY DOT. NOWYCH DRUKÓW od 19.09.2020

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW I INWESTORÓW

PINB w Tarnowskich Górach informuje, że w trakcie opracowywania są nowe wzory druków w oparciu o nowelizację ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2020 poz. 1333).

Do czasu ich opublikowania inspektorat przyjmuje wnioski  według dotychczas obowiązujących druków PINB.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach informuje ,że od dnia 26.08.2020r. dokumenty, wnioski, podania można składać oraz odbierać dokumenty codziennie z wyjątkiem środy w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 14.00 

 

Koordynator do spraw dostępności

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Justyna Zrałek

e-mail: sekretariat.pinb@tarnogorski.pl

telefon: 32 381 37 31

Deklaracja dostępności

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pinb.tarnogorski.pl zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.pinb.tarnogorski.pl

Strona internatowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklaracja sporządzono na podstawie samoceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Zrałek, adres poczty elektronicznej sekretariat.pinb@tarnogorski.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 381 37 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje              o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach mieści  na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miejskiego położonego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.  

Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda znajduje się z tyłu budynku Urzędu Miejskiego i umożliwia dotarcie na pierwsze piętro.

Do budynku prowadzi 1 wejście główne, jedno wejście od tyłu budynku oraz jedno boczne.

Po lewej stronie drzwi wejściowych umieszczona została czerwona tablica z nazwą Urzędu.

Za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe w bliskim sąsiedztwie windy dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

 Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Istnieje możliwość udostępnienia dokumentów i druków wytworzonych przez tutejszym organie w druku powiększonym.

Osoby z problemami słuchu

W celu umówienia wizyty w siedzibie tutejszego organu oraz skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą              w tutejszym Inspektoracie. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną sekretariat.pinb@tarnogorski.pl wskazując w treści temat spotkania.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich

Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Winda znajduje się z tyłu budynku Urzędu Miejskiego i umożliwia dotarcie na pierwsze piętro.

 

Z powodu wykrycia przypadku koronawirusa od poniedziałku 20 lipca 2020r. do odwołania budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza jest zamknięty dla mieszkańców, w związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego będzie przyjmował strony w każdy dzień tygodnia oprócz środy w godzinach od 13.00 do 14.00 na w holu na parterze Urzędu na przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.


PINB.1012-1/2020   Tarnowskie Góry, dnia 16.03.2020r.
ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach z dn. 15.05.200r.
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) zarządzam co następuje
§ 1
W celu zapewnienia ciągłości pracy tut. organu nadzoru budowlanego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się czasowe ograniczenia w działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.
 
§ 2
Załatwianie spraw i udzielanie informacji będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, telefonicznie, drogą elektroniczną na adres: sekretariat.pinb@tarnogorski.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą: PINB-TGORY/SkrytkaESP
W wyjątkowych sytuacjach wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym bądź drogą elektroniczną, w przypadkach niecierpiących zwłoki.
 
§ 3
Pracownicy Inspektoratu zobowiązani są przestrzegać zasady podporządkowania służbowego i szczegółowego podziału czynności, w czasie nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w zakres obowiązków innego pracownika, któremu zastępstwo wyznaczono. Pracownicy Inspektoratu, będą na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach wykonywali zadania określone w indywidualnych zakresach czynności przez czas oznaczony.
 
§ 4
Powiatowy Inspektorat informuje, że zostają odwołane wszystkie wyznaczone czynności kontrolne w okresie od dnia 16 marca 2020r. do odwołania, za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki. Nowe terminy zostaną wyznaczone w terminie późniejszym.
 
§ 5
Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informowała na bieżąco.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
mgr inż. Anna Schneider – Kurzelowska

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

w Tarnowskich Górach 

 do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych  o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.   

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane. Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).  

Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane obiektami budowlanym są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich  w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176- 2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.  

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
mgr inż. Anna Schneider – Kurzelowska


Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
zlokalizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego

W związku z zbliżającym się sezonem zimowym, przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu tarnogórskiego o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Mając powyższe na uwadze apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia w/w czynników oddziałujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.

Przypominam również o obowiązku przeprowadzania kontroli okresowej przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), co pozwoli zapobiegać niewłaściwemu użytkowaniu instalacji i urządzeń grzewczych, które może doprowadzić do wypadków zatrucia tlenkiem węgla.

Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

Informuję również, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
mgr inż. Anna Schneider – Kurzelowska