Status prawny PINB

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest organem administracji rządowej pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powoływanym na to stanowisko w trybie art. 86 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje na podstawie art. 80 w/w ustawy zadania nadzoru budowlanego określone przepisami prawa budowlanego przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, utworzonego na mocy ustawy z dnia 13.10.1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 z 1998 r., poz. 4749).