Zmiany w zakresie zakończenia budowy budynku jednorodzinnego
(Dz.U. 2021 poz. 2351)

Inwestor ma obowiązek dołączenia do zawiadomienia:

  •  oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych
  • oświadczenia kierownika budowy,
  •  projektu technicznego,
  •  protokołu badania szczelności instalacji gazowej
  • dokumentacji geodezyjnej.