Zmiany w zakresie zakończenia budowy budynku jednorodzinnego
(Dz.U. 2020 poz. 1333)

Inwestor ma obowiązek dołączenia do zawiadomienia:

  •  oryginał dziennika budowy,
  • protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, dołączenia np. protokołu z kontroli instalacji elektrycznej i przewodów kominowych.
  • potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy.
  • oświadczenia kierownika budowy,
  •  projektu technicznego,
  •  protokołu badania szczelności instalacji gazowej
  • dokumentacji geodezyjnej.

Poniżej szczegółowy wykaz dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu budowy i pozwoleniu na użytkowanie