Regulamin organizacyjny

ORGANIZACJA

Wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach określa regulamin organizacyjny.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Tarnowskich Górach

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach
  2) Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach.

§ 2

 1. Inspektorat działa na podstawie:
  1) art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r. poz. 872),
  2) art. 80 ust.2, art. 83 ust. 1 oraz art. 86 ust. 3 i 4 – ustawy z dnia     7 lipca 1994 r. (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126),
  3) niniejszego regulaminu

§ 3

 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego, wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, stanowiącym aparat pomocniczy Powiatowego Inspektora.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu tarnogórskiego.

§ 4

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
  1) działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  2) postępowaniami administracyjnymi,
  3) postępowaniami egzekucyjnymi,
  4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
  5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,
  6) obsługą prawną Inspektoratu,
  7) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
  8) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
  9) prowadzeniem gospodarki mandatowej,
  10) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej  i służbowej,
  11) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 5

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
  1) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
  2) zatwierdzanie planów kontroli,
  3) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
  4) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
  5) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
  6) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
  7) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
  8) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  9)zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków,
  10) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wydanie upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
 2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zadania i tryb działania.
 3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 pkt. 9.

§ 6

 1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
  1) decyzje administracyjne i postanowienia,
  2) akty prawa wewnętrznego,
  3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej,
  5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

§ 7

 1. W skład inspektoratu wchodzą jednoosobowe lub wieloosobowe stanowiska do spraw :
  1) inspekcji (SI),
  2) orzecznictwa i obsługi prawnej (SO),
  3) organizacyjno – administracyjne (SA).

§ 8

 1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności :
  1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
  2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
  3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 9

 1. Do zakresu działań stanowiska ds. orzecznictwa i obsługi prawnej należy    w szczególności :
  1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
  2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
  3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 10

 1. Do zakresu zadań stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:
  1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
  2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
  3) gospodarka sprzętowa,
  4) obsługa sekretariatu,
  5) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,
  6) pobieranie, rozliczanie druków ścisłego zarachowania (bloczków mandatowych),
  7) wykonywanie innych zadań zleconych przez powiatowego Inspektora.

§ 10A

 1. Do zakresu zadań głównego księgowego należy obsługa finansowo – księgowa Inspektoratu, a w szczególności:
  1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  2) nadzorowanie całokształtu prac związanych z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególnych pracowników,
  3) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
  4) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu,
  5) dokonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planu finansowego jednostki i jego zmian,
  6) dokonywanie ostatecznej kontroli operacji gospodarczych,
  7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
  9) obsługa programów finansowo – księgowych i płacowych,
  10) prowadzenie na bieżąco wymaganych zapisów w rejestrach księgowań prowadzonych na zajmowanym stanowisku,
  11) sporządzanie listy płac oraz deklaracji ZUS,
  12) sporządzanie przelewów dotyczących :
  – wynagrodzenia pracowników,
  – potrąceń dokonywanych z listy płac,
  – składek na ubezpieczenia społeczne i podatków,
  – bieżących płatności Inspektoratu,
  13) odpowiedzialność za realizowanie ustawy o zamówieniach publicznych,
  14) prowadzenie rozliczeń ZFŚS,
  15) prowadzenie rozliczeń majątku i środków trwałych Inspektoratu ,
  16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 11

 1. Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
  1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214 z późniejszymi zmianami),
  2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21 z 1998 r. poz. 94 z późniejszymi zmianami),
  3) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 49 z 1999 r. poz. 483 z późniejszymi zmianami),
  4) regulaminu pracy.