Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje zadania nadzoru budowlanego określone przepisami prawa budowlanego. Do zadań tych należy:

 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmująca:
  • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  • prawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
  • sprawdzanie wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.
 2. Badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych.
 3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

W szczególności do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48—51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1,    art. 62 ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 prawa budowlanego.

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.