Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach został wyznaczony Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Justyna Zrałek

e-mail: sekretariat.pinb@tarnogorski.pl

telefon: 32 381 37 31

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pinb.tarnogorski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.pinb.tarnogorski.pl

Strona internatowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklaracja sporządzono na podstawie samoceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Zrałek, adres poczty elektronicznej sekretariat.pinb@tarnogorski.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 381 37 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach mieści na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miejskiego położonego przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach.  

Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda znajduje się z tyłu budynku Urzędu Miejskiego i umożliwia dotarcie na pierwsze piętro.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, jedno wejście od tyłu budynku oraz jedno boczne.

Po lewej stronie drzwi wejściowych umieszczona została czerwona tablica z nazwą Urzędu.

Za budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe w bliskim sąsiedztwie windy dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Istnieje możliwość udostępnienia dokumentów i druków wytworzonych przez tutejszym organie w druku powiększonym.

Osoby z problemami słuchu

W celu umówienia wizyty w siedzibie tutejszego organu oraz skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w tutejszym Inspektoracie. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną sekretariat.pinb@tarnogorski.pl wskazując w treści temat spotkania.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich

Budynek wyposażony jest w windę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Winda znajduje się z tyłu budynku Urzędu Miejskiego i umożliwia dotarcie na pierwsze piętro.